Inleiding

De lesgever Zwem ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen van 4 tot 12 jaar gericht op het (beter) leren zwemmen. Hierbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt hij risicovolle situaties. In deze opleiding worden cursisten op een gedegen wijze voorbereid op een succesvolle deelname aan het afsluitende examen Lesgever Zwem ABC volgens het Examenreglement van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Onderwerpen in de opleiding

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers op een zeer praktijkgerichte wijze zowel praktische en theoretische informatie aangereikt, die hen in staat stelt zich gedegen op het afsluitende examen voor te bereiden.

Naast de scholingsbijeenkomsten dienen de deelnemers gedurende de opleiding ook minimaal 156 uur werkzaam te zijn in een zwembadorganisatie waar hij / zij de te leren vaardigheden in de praktijk kan leren toepassen. Dit gebeurt onder  begeleiding van een gecertificeerde coach / praktijkopleider. Deze stagebegeleider is bij voorkeur werkzaam in hetzelfde zwembad als de cursist.

Methodiek

Onder leiding van een ervaren trainer gaan de deelnemers aan de slag om hun portfolio en daarmee hun kennis en ervaring gedurende de lesdagen en de praktijkmomenten op te bouwen. De deelnemers ontvangen lesmateriaal op basis waarvan zij worden voorbereid op het zich ontwikkelen tot  beginnend beroepsbeoefenaar. Er wordt van de deelnemers veel zelfwerkzaamheid gevraagd. De opbouw van het portfolio is immers een zaak van de deelnemer. Het maken van lesvoorbereidingen speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding is bestemd voor deelnemers die zich willen ontwikkelen tot Lesgever Zwem ABC. Zij dienen bij voorkeur werkzaam te zijn in een zwembadorganisatie. Tijdens de duur van de opleiding dienen zij (minimaal) 156 uur in de gelegenheid te zijn de lesgeefvaardigheden in de praktijk te toepassen.

Eindcertificering

Indien de deelnemer zijn / haar portfolio op orde heeft, kan hij / zij deelnemen aan de afsluitende examens in de praktijk (beoordeling zwemles) en in de theorie (twee groepsgesprekken). De deelnemers worden uiteraard intensief begeleid in de opbouw van hun dossier. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de deelnemer het branchecertificaat Lesgever Zwem ABC.